Phranakorn Rajabhat University Library

ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
คำอธิบายกฎหมายมรดก

กฤษรัตน์ ศรีสว่าง - วิญญููชน, กรุงเทพฯ : 2560 - 222 หน้า : 26ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 7 จองรายการนี้
วรรณกรรมการแสดง /

มนตรี มีเนียม - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2560 - 283 หน้า ; 21 ซม

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 7 จองรายการนี้
วรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี

ผะอบ โปษะกฤษณะ, - สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ : 2520 - 230 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 5 จองรายการนี้
การวิจัยทางการศึกษา /

ไพศาล วรคำ - ตักสิลาการพิมพ์, มหาสารคาม : 2561 - 479 หน้า ; 26 ซม

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 5 จองรายการนี้
ประวัติศาสตร์ไทย

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี : 2560 - 2 เล่ม : 27 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 5 จองรายการนี้
ในสวนลับ /

ฟรานเซต ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์ - แพรวเยาวชน, กรุงเทพฯ : 2560 - 309 หน้า ; 19 ซม.

ชนิดของทรัพยากร นวนิยาย รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย /

ธีรยุทธ ปักษา - นำศิลป์โฆษณา, สงขลา : 2560 - 311 หน้า : 26 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
ทักษะการเขียนภาษาไทย /

ดวงใจ ไทยอุบุญ - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2545 - 304 หน้า ; 21 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ : 2546 - 300 หน้า : 28 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

นวภรณ์ อุ่นเรือน - ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ : 2560 - 374 หน้า ; 26 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 9 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-544-8156, 02-544-8177 โทรสาร: 02-522-6604 อีเมล: library@pnru.ac.th