Phranakorn Rajabhat University Library

ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร /

สายใจ ทองเนียม - ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ : 2560 - 333 หน้า ; 24 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
วิ.อาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561) :

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ - แสงจันทร์การพิมพ์, กรุงเทพฯ : 2561 - 2 เล่ม ; 26 ซม

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 8 จองรายการนี้
การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น /

พัฒจิรา จันทร์ดำ - สถาพรบุ๊คส์, กรุงเทพฯ : 2547 - 184 หน้า

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 5 จองรายการนี้
ละครดึกดำบรรพ์ /

สวภา เวชสุรักษ์ - ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2560 - 219 หน้า : 30 ซม

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 4 จองรายการนี้
เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559 /

- สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : 2560 - 226 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
การตลาดเพื่อความยั่งยืน /

นธกฤต วันต๊ะเมล์ - โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2561 - ก-ณ, 446 หน้า : 26 ซม

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาจีน /

เทวิกา ประดิษฐบาทุกา - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทรเกษม, กรุงเทพฯ : 2560 - 252 หน้า ; 29 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
จิตวิทยาการฝึกอบรม /

สาธร ใจตรง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพฯ : 2560 - 313 หน้า ; 28 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 3 จองรายการนี้
ความรู้พื้นฐานด้านการเรียนการสอน /

นันท์นภัส นิยมทรัพย์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม : 2560 - (13), 263 หน้า : 29 ซม

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 2 จองรายการนี้
หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ /

พนม คลี่ฉายา, - โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2561 - 162 หน้า : 27 ซม.

ชนิดของทรัพยากร หนังสือภาษาไทย 000-900 รายการที่ยืมออก: 2 จองรายการนี้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 9 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-544-8156, 02-544-8177 โทรสาร: 02-522-6604 อีเมล: library@pnru.ac.th