University

RSS  เลือกภาษา    


บริการห้องสมุด

ตรวจสอบ การยืม-คืน
บริการจองหนังสือ
บริการยืมต่อ


สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล

สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บสืบค้นสารสนเทศห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : นักศึกษา คณาจารย์ หรือผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถพิมพ์คำสืบค้นที่ต้องการค้นหา ในช่องด้านล่าง และคลิก "Search"

   และนอกจากนี้ท่านยังสามารถสืบค้นแบบเจาะจงได้ โดยเลือกเขตข้อมูลที่เฉพาะขึ้น เช่น ชื่อเรื่อง(Title), ผู้แต่ง(Author), หัวเรื่อง(Subject), หรือ ISBN ได้

    สืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และ สือโสตทัศน์ฯ

New Books


Search tips

 • คุณสามารถใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาคำหรือวลี :(คำที่ต้องการสืบค้น)เช่น"การจัดการโครงการ"
 • ใช้การตัดคำด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) : ตัวอย่างเช่น ประชากร* ระบบจะค้น ประชากร, ประชากรศาสตร์, ประชากรศึกษา หรือคำอื่น ๆ ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า "ประชากร"
 • คำที่มีเครื่องหมายคำถาม (?) (สำหรับสืบค้นภาษาอังกฤษ) เช่นค้นคำว่า color ระบบจะค้นคำว่า color และ colour

กฎระเบียบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 • 1.แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ยืม-คืนหนังสือ
 • 2.นักศึกษาปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้จำนวน 5 เล่ม กำหนด 7 วัน
 • 3.นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถยืมหนังสือได้จำนวน 10 เล่ม กำหนด 14 วัน
 • 4.เจ้าหน้าที่สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 5 เล่ม กำหนด 14 วัน
 • 5.อาจารย์สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 20 เล่ม กำหนด 2 เดือน
 • 6.หากหนังสือที่ยืมเกินกำหนดปรับวันละ 5 บาท/เล่ม/วัน
 • 7.ผู้ไม่ส่งหนังสือตามกำหนดไม่มีสิทธิ์ยืม
 • 8.ห้ามนำบัตรผู้อื่นมายืมหนังสือแทน
 • 9.ในกรณีที่ต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ผู้ใช้สามารถคืนหนังสือที่ตู้คืนหนังสือนอกเวลาทำการ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้า-ออกสำนักวิทยบริการฯ โดยเจ้าหน้าที่จะเปิดตู้หนังสือในวันถัดไป หากมีหนังสือเกินกำหนดส่ง เจ้าหน้าที่จะบันทึกจำนวนค่าปรับไว้ ณ วันที่ที่ได้คืนหนังสือ และให้ผู้ใช้มาติดต่อชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ก่อนที่จะยืมหนังสือในครั้งต่อไป

เวลาเปิด-ปิดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 07.30-19.30 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 08.00-18.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.
ABI-Inform Proquest
ACM Digital Library
ProQuestDissertations & Theses
SpringerLink-Journal
Web of Science
Academic Search Complete
Education Research Complete
American Chemical Society Journal (ACS)
Computer&Applied Science Complete
H.W.Wilson 12 subjects
Emerald Management(EM92)
ScienceDirect
ThaiLIS
IG Publishing
EEWOWW (ทดลองใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2ebook
Ebrary
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์


LIBRARY QR CODE


Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57)
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02-544-8156 , 02-544-8177 โทรสาร 02-522-6604
Citrus V.1.0 (VTLS2012.2.2)